2019-10-06 13:30:19

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRİNOG RADA

U kutku za maturante je objavljen vremenik izrade i obrane završnog rada za šk. god. 2019./2020. 


Ekonomska i upravna ıkola Osijek